Home   Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Budaörsi Mákszem Óvoda (továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Óvoda”) elhivatott abban, hogy a személyes adatok kezelése során a legnagyobb körültekintéssel járjon el. Ennek megfelelően az Adatkezelő az általa végzett tevékenységek, a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és az ügyfeleivel, partnereivel fennálló jogviszonyok természetének figyelembe vételével alakította ki a jogszabályi előírások szerinti személyes adatok védelmét célzó adatkezelési, adatfeldolgozási, adattörlési szabályozását és belső rendszerét.

Az alábbi tájékoztató részletes leírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő hogyan és milyen célból kezeli az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatait és arra, hogy milyen jogok illetik meg Önt az Óvoda által kezelt adatai vonatkozásában.

1.      Az adatkezelő

Az adatkezelő adatai:

 • Neve: Budaörsi Mákszem Óvoda
 • Székhelye: 2040 Budaörs, Patkó u. 2.
 • Levelezési címe: 2040 Budaörs, Patkó u. 2.
 • Elektronikus (e-mail) címe: vezeto@makszemovi.hu
 • Képviselőjének neve és elérhetősége: Gyöngyösi Mária, + 36 (23) 421-596
 • Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Biró Gergely, dpo@itsecure.hu

2.      Az adatkezelés jogalapja, adatok kezelésének időtartama

Az Óvoda, az adatkezelési tevékenysége során, a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint jár el. Az Óvoda adatkezelésének alapelvei az alábbi jogszabályokban foglaltaknak felelnek meg:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet

Jelen tájékoztatóban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekre az Infotv., valamint a fentebb felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3.      A Tájékoztató módosítása

Az Óvoda fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el. A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.

4.      Fogalmak, meghatározások

Az alábbi fogalmak jelen Tájékoztató alkalmazásában értendők:

 • személyes adat: érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
 • képviselő: Az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Felügyeleti hatóság: Egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv
 • Érintett felügyeleti hatóság: Az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint
  • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel
  • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Ügyfél: a szabályzat vonatkozásában ügyfélnek tekintünk minden az óvoda szolgáltatását igénybe vevő, és ezáltal az adatkezelésben érintett személyt, többek között: szülő, gyerek, gondviselő, stb.

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv.) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

5.      Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Óvoda szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek vonatkozásában

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Óvoda szolgáltatásait igénybe veszik.

Az Óvoda a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Felhívjuk az Óvoda részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Óvoda a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Óvoda a Személyes adatokat jogszabályi kötelezettség alapján kezeli az alábbi esetekben: Óvodai alapellátás.

Az Óvoda a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Személyes adat megnevezéseMegőrzési/Tárolási idő
Gyerek neve, címe, születési ideje, születési helye, címe, TAJ száma, SNI-BTN megjegyzés, hátrányos helyzetű – halmozottan hátrányos helyzetű megjegyzés, gyerek egészségügyi adatai, gyerek fizikai és szellemi fejlettségére vonatkozó adatok szülők neve, címe elérhetősége,Lásd Adatok törlése fejezet

6.      Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Óvodához álláskeresőként jelentkező Érintettek vonatkozásában

Az Óvoda a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja az állásjelentkezők kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel.

Az Óvoda a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Óvoda a Személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben: Munkaerő toborzás.

Az email-ben történő álláshirdetésre jelentkezést az Óvoda kifejezett és önkéntes hozzájárulásként kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására.

Az Óvoda a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Személyes adat megnevezéseMegőrzési/Tárolási idő
jelentkező neve, születési neve, születési ideje, helye; jelentkező címe, jelentkező telefonszáma/telefonszáma, email címe; előző munkáltatók nevei, címei; előző munkaviszonyok kezdete, vége; korábbi beosztások, munkakörök leírásai; végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe; erkölcsi bizonyítvány tanulmányok kezdete és vége, végzettség megnevezése, foka, típusa, megszerzésének ideje; idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka, típusa és megszerzésének ideje; további képzettség megnevezése, foka, típusa és megszerzésének ideje egyéb, a jelentkező által megadott adatok (pl. arckép, motivációs levél)A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a pozíció betöltéséig. Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra: de a jövőben létesítendő munkakörre is fenntartja jelentkezését, hozzájárulása alapján a személyes adatai maximum 9 hónapig őrizhetők. nem ad kifejezett hozzájárulást személyes adatai további kezeléséhez, azokat 8 napon belül az Óvoda köteles törölni. Amennyiben az érintett nem konkrét meghirdetett álláspályázatra küldi be önéletrajzát, személyes adatait, úgy az adatokat az Óvoda 60  napig őrzi, majd törli, megsemmisíti azokat.

Az Óvoda a jelentkezés során megadott, valamint a beküldött dokumentumokban feltüntetett személyes adatokat kizárólag a pályázó képzettségének megfelelő pályázatok elbírálása során használja fel. Bizonyos információk megadása a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek.

7.      Cookie tájékoztató

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Óvoda fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. 

Az Óvoda tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Óvoda.

A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

A „cookie”-k segítségével a böngészője egyedileg azonosítható lesz, a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. felhasználónév, nyelv, betűméret és honlap megjelenítésével kapcsolatos más egyedi beállítás), tárolja az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét. Így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy egy másik lapról átnavigál honlapunkra.

Általánosságban a „cookie”-k és más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap-üzemeltető részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

Milyen fajta sütiket használ a weboldal?

Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Weboldalunk a sütiket a következő célokra használja:

 • a webhely nyelvének beállítására
 • a felhasználó visszatérése esetén azonosítására, egyes beállításainak/ preferenciáinak megjegyzésére.

A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. A sütiket vagy az általuk tárolt adatokat harmadik fél számára nem adjuk tovább. Részletes információkat a lenti táblázatban olvashat ezekről a sütikről:

Google Analytics sütik

A Google Analytics sütik egyszerű, könnyen használható eszközök amelyek segítenek a weboldal tulajdonosának felmérni hogyan lépnek kapcsolatba a felhasználók a weboldal tartalmával(hányan látogatták meg a webhelyet, hányan tartózkodnak a webhelyen stb.)

Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

További információ ezekről a sütikről az alábbi linkeken érhető el:

Cookiek elfogadása/letiltása

A „cookie”-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül. Azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy egyes weblapok nem jelennek meg megfelelően, illetve a rendszer üzenetben tájékoztatja, hogy a webhely megtekintéséhez engedélyezni kell a cookie-kat. A cookiek alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a honlap teljes körű használatát.

8.      Az Óvoda által kezelt adatok

Az Óvoda a szolgálatás biztosításához, a jogszabályi vagy hatósági előírásnak való megfelelés érdekében, az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • név, lakcím, anyja neve, szülők neve, személyi igazolványszám,
 • kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail-cím)
 • gyereket érintő egészségügyi adatok;

A kapcsolattartási adatok továbbá elsősorban a tájékoztatás érdekében szükséges.

A szolgáltatások nyújtása során az alapvető személyes adatokon túlmenően az Óvoda az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Érintett észrevételei, felvetései, panaszai;

Nem természetes személyek esetében amennyiben a képviselő vagy meghatalmazott, a nem természetes személy tekintetében kifejezetten nem jelzi, hogy a megadott e-mail cím, egyéb kapcsolattartási adat nem az adott képviselő vagy meghatalmazott személyes adata, úgy az Óvoda alappal feltételezheti, hogy a megadott kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám) az adott nem természetes személy adatának minősül.

A személyes adatokat kizárólag az Óvodának az előzőekben megjelölt adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói, megbízottai ismerhetik meg. A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, adatfeldolgozói szerződés vagy az Érintett hozzájárulása alapján van lehetőség.

9.      Az adatkezelés szabályai

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Amennyiben az adatkezelésre nem szerződéses kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből kerül sor, úgy a személyes adatok kezelésére csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával van mód. Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén hatályos, más jogalapon történő adatkezelések tekintetében nem. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti, azt nem befolyásolja.

10.  Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

Az Óvoda az adatkezelés céljának megfelelő informatikai támogatást alakított ki, amely biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak azon személyek férhessenek hozzá, akiknek ezen adatok kezelése szükséges.

Ezen túlmenően, amennyiben arra az adatkezelés jogalapja alapján szükség van, az Óvoda az általa kezelt adatokat jogosult, illetve köteles az arra jogosult számára továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni.

Az Óvoda az általa kezelt személyes adatokat átadhatja az Óvoda szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók részére, ezen személyek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, de legfeljebb a fentiekben meghatározott adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra.

Az Óvoda jogosult a birtokában lévő adatok teljes időtartama alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.

Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén az Óvoda, szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a GDPR előírásait és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal is. Az Óvoda a személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:

AdatfeldolgozóSzolgálatásVégzett tevékenység
Magyar ÁllamkincstárKIRA, E-adatbérszámfejtés
Budaörsi Polgármesteri Hivatalpapír vagy email alapú adatátadásbérszámfejtés, támogatások, juttatások ügyintézése, intézményfenntartói kötelezettség, számviteli szolgáltatás
Oktatási MinisztériumKIRgyerekek személyes adatainak nyilvántartása
Budaörsi Pedagógiai Szakszolgálatpapír alapú adatátadásszakértői vélemény kérése, jogszabályi kötelezettségen alapuló szűrővizsgálatok és gyerekek fejlődésének nyilvántartása
Megbízási szerződéssel rendelkező fejlesztő pedagógusokpapír alapú adatátadásgyerekek ellátásához szükséges személyes adatok nyilvántartása
Védőnő, logopédus, gyerekorvos, fogorvospapír alapú adatátadásgyerekek ellátásához szükséges személyes adatok nyilvántartása

Adattovábbításra a következő esetekben kerülhet sor:

 • hatósági, illetve bírósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében;
 • a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási esetekben;
 • megkötött szerződés teljesítése vagy a szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítése, illetve ezek ellenőrzése érdekében, ha adott szolgáltatást az Óvoda valamely más partnerrel közösen biztosítja.

Az adattovábbítások címzettjeiről az Óvoda az érintett személy kérésére információt szolgáltat.

Az Óvoda biztosítja, hogy a fentiekben meghatározott személyek az adatkezelést a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok és a titokvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezeljék.

11.  Adatok törlése

Az Óvoda a jogszabályokban meghatározott vagy az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig folytatja az adatkezelést az Óvoda mindenkori Iratkezelési szabályzatának megfelelően. Az adatkezelési cél megszűnésével az adatokat törli, vagy – ha erre lehetősége van – anonimizálja a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően.

12.  Adatbiztonság

Az Óvoda az adatkezelés során megőrzi 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

Az Óvoda mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatok tárolása során az Óvoda biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, az adatok bizalmassága ne sérülhessen az adatkezelés teljes időtartama alatt. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg véletlen sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Óvoda az adatkezelés részletes szabályait Adatvédelmi szabályzatában rögzíti.

Az Óvoda adatok kezelése alatt mindenkor ügyel az adatok megfelelő szintű védelmére, melyeket különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosít, vagy biztosíttat. Ezeknek az intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintű védelmet biztosít és figyelembe veszi a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a változó valószínűség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében az Óvoda olyan adatkezelő rendszereket használ, olyan eljárási szabályokat dolgoz ki és alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az információkhoz csak azok férhessenek hozzá, akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az indokolt, valamint a lehető legkisebb mértékűre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa.

13.  Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:

Adatvédelmi incidens esetén az Óvoda indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a személyes adatokra nézve. Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor az Óvoda indokolatlan késedelem nélkül köteles minden felhasználót erről értesíteni.

14.  Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei 

A vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak kérelmezhetők az Adatkezelőtől:

 • Érintett tájékoztatása a személyes adatai kezeléséről;
 • az Érintett személyes adatainak helyesbítése;
 • az Érintett személyes adatainak, a kötelező adatkezelés kivételével, törlése;
 • az adatok hordozásának igénylése;
 • tiltakozás a jogosulatlan adatkezelés, illetve adattovábbítás ellen;
 • az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése;
 • jogorvoslat kezdeményezése.

 A személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségeket biztosítja az Óvoda az Érintett részére:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére az Óvoda, tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthető formában kerül átadásra.
 • Az Érintett személyes adata törlésre kerül:
  • ha kezelése jogellenes,
  • ha az Érintett azt kéri (kivéve ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul),
  • ha az adatkezelés célja megszűnt,
  • ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • ha azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az Óvoda értesítést küld. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatok kezelésének korlátozásához való joga keretében jogosult arra, hogy kérje az Óvoda által kezelt személyes adatainak korlátozását, egyebek mellett amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
 • az adatkezelés célja megvalósult, de Ön igényli a személyes adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Az adathordozhatósághoz való joga keretében jogosult arra, hogy az Óvoda által kezelt személyes adatait tagolt, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa; amennyiben:

 • a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges, és
 • az adatkezelés automatikus módon történik.

Az Óvoda által, az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai tekintetében hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Óvoda – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Óvoda a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Óvoda döntésével nem ért egyet, illetve ha az Óvoda az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

15.  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Felügyeleti hatóság)

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Budaörs, 2021.11.22.